Oferta

  • projekty budowlane do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
  • pełnienie funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru autorskiego, inspektora nadzoru inwestorskiego
  • reprezentowanie inwestora w procesie budowlanym
  • adaptacja typowych, powtarzalnych projektów budowlanych
  • kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót niezbędne do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych
  • pełnienie funkcji sprawdzającego projekt budowlany
  • doradztwo techniczne budowlane
  • ekspertyzy i opinie techniczne istniejących obiektów budowlanych
  • wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
  • przeglądy obiektów budowlanych oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego